Общи

Република България от 2007 г. е член на Европеския съюз (ЕС). В рамките на тази организация са въведени ясни правила, които са задължителни за всички страни - членки. ЕС е въвел принципите за свободно движение на хора и стоки. С оглед изпълнението на тези задачи и особено за да се запазят правата, сигурността и здравето на гражданите на ЕС е разработена стратегията за Нов подход и Глобален подход. Тя въвежда съответни Директиви в националните законодателства на страните-членки на ЕС. В тях са регламентирани както правата така и задълженията на всички страни членки.

Директивите на Нов подход са напълно хармонизирани в страните членки на ЕС, което води до предотвратяване на техническите пречки пред търговията. Това означава, че те са въведени в законодателството на всяка една страна, като същевременно изцяло заместват съответстващите им към момента национални разпоредби. Страните членки на Общността имат задължението да въведат Директивите от Новия подход, като ги приспособят към националното си законодателство по най-подходящия начин. Те трябва да отменят всички национални закони, които противоречат на директивите. Освен това, по общо правило, държавите-членки нямат право да поддържат или да въвеждат по-строги мерки от тези, предвидени в директивата, което би препятствало свободното движение на стоки.

Докато директивите от Новия подход регламентират само съществените изисквания за безопасност, в хармонизираните стандарти се препоръчват технически и икономически целесъобразни начини за изпълнение на тези изисквания, като се отчита равнището на технологиите към даден момент. Спазването на хармонизираните стандарти води автоматично до презумпция за съответствие със съществените изисквания на директивите.