Дейност

1. Изпитвания и оценка на съответствието на отоплителни уреди съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на съвета,
Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и следните хармонизирани стандарти БДС EN 12815:2006; БДС EN 13229:2006;
БДС EN 13240:2006 и БДС EN 14785:2006.

2. Изпитвания и оценка на съответствието на отоплителни котли съгласно Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент, "Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините" и БДС EN 303-5:2012;

3. Изпитвания на барбекюта съгласно БДС EN 1860-1:2013 Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 1: Барбекюта, използващи твърдо гориво. Изисквания и методи за изпитване;

4. Изследователски изпитвания (с цел усъвършенстване и оптимизиране на горивните процеси);

4.1. Текущ контрол на на горивни отоплителни уреди;

4.2. Проверка на пожаробезопасност (температура на ограждащите стени) на горивни отоплителни уреди;

4.3. Проверка на налягане на водната риза на горивни устройства;

4.4. Определяне на звуковато налягане по средно-октавни честоти;

4.5. Тензометрични изследвания на едномерно и двумерно напрегнати състояния с цел безразрушителен контрол и якостна оценка на метални конструкции;

4.6. Издаване на протоколи с данни от изпитанията;

4.7. Консултации при съставяне на образци за удостоверяване на съответствието (за валидни и хармонизирани по директиви на ЕС стандарти). Ползване на данни от изпитателните протоколи от клиент-заявител за съставяне на досиета, декларации за съответствие или на експлотационните показатели, съдържание на табелки при СЕ – маркировка и т.н.