За нас

Лаборатория:Лаборатория ТЕРМОПЛАМ - ЕООД е създадена през 2011 г.

"ТЕРМОПЛАМ" ЕООД е нотифициран орган с нотификационен номер NB 2608/30.07.2015 от регистъра на Европейската комисия съгласно изискванията на Регламент 305 (ЕС)/2011 и с разрешение CPR 12 - NB 2608 от 30.07.2015 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да извършва оценяване на експлоатационните показатели на строителни продукти.

Лаборатория ТЕРМОПЛАМ - ЕООД си поставя за задача от една страна удовлетворяване на критериите и задачите поставени от европейското законодателство, а от друга максимално улесняване и ускоряването работата с клиените.
За тази цел e разработената система по качеството и е обърнато особено внимание в политиката и целите на работата в лабораторията.
Целта на политиката на качеството и целите за работа при в лаборатория ТЕРМОПЛАМ - ЕООД е да предоставя на нашите клиенти достоверни, точни и пълни резултати от проведените изпитвания.

Нашата представа за развитието на ТЕРМОПЛАМ - ЕООД е:
 • ръст на обема на извършвания контрол;
 • недопускане на рекламации по вина на ТЕРМОПЛАМ - ЕООД;
 • повишаване на ефективността на контролната дейност;

Персонал:Лабораторията има висококвалифициран екип със задълбочени познания и дългогодишен опит при провеждане на термични изпитвания на горивни отоплителни устройства. Ръководния инженерно технически персонал е с изискваният за целта ценз – степени бакалавър и магистър.