Услуги

Измервани параметри
 • Обща топлинна мощност;
 • Топлинна мощност пренесена с водата;
 • КПД;
 • Кислород в изходящите газове;
 • Отделяни вредни емисии в изходящите газове;
 • Въглероден двуокис;
 • Въглероден окис;
 • Азотни окиси;
 • Въглеводороди;
 • Прах;
 • Шум;
 • Деформации и напрежения;
 • Температури: на димните газове, на околни повърхности (изисквания за
    пожаробезопасност, на близкостоящи леснозапалими материали), на
    работните органи и др.
 • Линейни размери;
 • Тегло.

Измервателна апаратураЛабораторията е оборудвана със съвременни уреди и съоръжения позволяващи изследване с висока точност и в достатъчен обем съгласно изискванията на евростандартите на параметрите и техническите характеристики на отоплителни устройства изгарящи твърди горива (биогенни или фосилни). Това позволява и дава основание за извършане на компетентна последваща оценка на съответствието съгласно изискванията на европеските стандарти и директиви.

Инструментариума на лабораторията включва газанализатори, прахомер, диференциален и прецизен микровакуумер, дебитомери, манометър, уреди за измерване на линейни размери, мултиточков (логер за температура) термометър, инфрачервен видеопирометър за дистанционно измерване на повърхностни температури, шумомер с честотен филтър (за определяне на звуковото налягане по среднооктавни честоти), тензометричен усилвател, както и уреди за следене и контрол на околната среда (температура и влажност). Уредите притежават калибровъчни свидетелства издадени от акредитирани лаборатории удостоверяващи тяхната точност и функционална годност.

ДокументиПоръчка
Декларация на Производителя
Въпросник
Молба Заявка